Privacyverklaring

Privacyverklaring

Wie is Outofmyboxes?
Dit is de privacyverklaring van Outofmyboxes (hierna ook aangeduid met “zij” of “Outofmyboxes”) gevestigd te W.F. Hermansstraat 127, 2025 ES Haarlem, KvK 81492723, BTW: NL003569941B11 Outofmyboxes is verantwoordelijke als bedoeld in de wet- en regelgeving op het gebied van privacy.

Wanneer verwerkt Outofmyboxes uw informatie?
Outofmyboxes verwerkt persoonsgegevens van u op het moment dat u zich op enigerlei wijze tot Outofmyboxes wendt en daarbij uw gegevens bij Outofmyboxes achterlaat. Dit kan via de website wanneer u contact met Outofmyboxes opneemt, bij een persoonlijke afspraak of als u Outofmyboxes per email/brief dan wel telefoon benadert of als (potentieel) zakelijke relatie uw diensten aanbiedt.

Voor welke doeleinden gebruikt Outofmyboxes uw informatie?
Outofmyboxes zal uw gegevens met de volgende doeleinden gebruiken c.q. verwerken:

 • Wanneer u uw contactgegevens bij Outofmyboxes achterlaat beschouwt Outofmyboxes dit als toestemming om uw gegevens te verwerken met het doel om contact met u op te nemen;
 • In het voortraject richting een mogelijke dienstverlening zal Outofmyboxes gegevens verwerken welke noodzakelijk zijn om tot een correct en volledig voorstel te komen voor de dienstverlening, en een offerte aan u uit te brengen;
 • Wanneer u met Outofmyboxes een overeenkomst tot opdracht sluit zal Outofmyboxes persoonsgegevens verwerken welke noodzakelijk zijn voor het sluiten van een rechtsgeldige overeenkomst;
 • Na het sluiten van een overeenkomst tot opdracht zal Outofmyboxes gegevens verwerken met het doel deze overeenkomst deugdelijk uit te oefenen, de overeengekomen onderdelen van de overeenkomst bij u in rekening te kunnen brengen en financiële administratie te kunnen voeren. E.e.a. afhankelijk van de aard en inhoud van de overeenkomst;
 • Om een relatie gericht op het verwerven en uitvoeren van opdrachten aan te gaan, te onderhouden en hiervoor een (financiële) administratie te voeren.

Ook kan Outofmyboxes uw persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden gebruiken:

 • Om uitvoering te geven aan de door u – via de website – gevraagde dienstverlening;
 • Voor legitieme bedrijfsprocessen en activiteiten, waaronder bijvoorbeeld het genereren van managementinformatie en -rapportage;
 • Naleving van of onderzoek naar (vermoedelijke) overtreding van overeengekomen afspraken, interne beleidsregels/instructies en/of wet- en regelgeving;
 • Om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
 • Om u te informeren over onze dienstverlening of overige activiteiten en om u aanbiedingen te kunnen doen, tenzij door u wordt aangegeven dat u hierop geen prijs stelt.

Welke persoonsgegevens verwerkt Outofmyboxes?
Outofmyboxes kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • NAW-gegevens (naam, initialen, adres, woonplaats)
 • Emailadres, telefoonnummer en eventuele andere contactgegevens
 • Aanspreektitel, geslacht, geboortedatum
 • Nationaliteit, geboorteplaats, burgerlijke staat
 • Bankrekeningnummer
 • Andere informatie benodigd voor de uitvoering van een opdracht en/of werkzaamheden.
 • Zakelijke contactgegevens
 • Gegevens voor het onderhouden van de relatie
 • Overige zakelijke gegevens (zoals bijv. bankrekeningnummer, BTW nummer, KvK nummer)

Indien Outofmyboxes in het kader van de uitvoering van een overeenkomst gegevens verwerkt van derden die onder uw verantwoordelijkheid vallen zal Outofmyboxes met u een verwerkersovereenkomst aangaan.

Grondslagen van verwerking persoonsgegevens
Outofmyboxes zal uw persoonsgegevens slechts verwerken op basis van een geldige verwerkingsgrondslag. De geldige verwerkingsgrondslagen als gesteld in de AVG betreffen:

 1. Toestemming van de persoon om wie het gaat.
 2. Het is noodzakelijk om een overeenkomst uit te voeren.
 3. Het is noodzakelijk wegens wettelijke verplichting
 4. Het is noodzakelijk om vitale belangen te beschermen.
 5. Het is noodzakelijk om een taak van algemeen belang of openbaar gezag uit te oefenen.
 6. Het is noodzakelijk om het gerechtvaardigde belang van Outofmyboxes te behartigen. 

Beveiliging van uw informatie
Outofmyboxes spant zich tot het uiterste in om passende maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies.

Hoe wordt uw informatie gedeeld?
Outofmyboxes is een eenmanszaak zonder personeel. Zou Outofmyboxes personeel in dienst nemen dan zijn uw persoonsgegevens binnen Outofmyboxes inzichtelijk voor de personeelsleden die daarbij een belang hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden (need-to-know basis).

Uw persoonsgegevens worden mogelijk ook gedeeld met externe partijen zoals externe dienstverleners van Outofmyboxes die inzicht hebben in de administratie van Outofmyboxes (bijvoorbeeld een boekhouder). Uw persoonsgegevens worden mogelijk gedeeld met externe dienstverleners die via Outofmyboxes werkzaamheden aan u leveren of op andere wijze mede uitvoering geven aan de overeenkomst tussen u en Outofmyboxes, hiervan wordt u altijd op de hoogte gesteld.

Outofmyboxes verstrekt slechts de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze externe partijen om hun werkzaamheden te doen. Met al deze partijen sluit Outofmyboxes een verwerkersovereenkomst.

Ook verstrekt Outofmyboxes uw persoonsgegevens aan externe partijen zoals politie en overheidsinstellingen indien Outofmyboxes daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, door middel van een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis zijn gerechtigd of worden verplicht, dan wel daartoe toestemming van u heeft verkregen.

Hoe wordt uw informatie verkregen?
Uw informatie wordt verkregen ofwel rechtstreeks via uzelf, ofwel uit openbare bronnen. Outofmyboxes verkrijgt geen persoonsgegevens via derden tegen betaling. Mogelijk verkrijgt Outofmyboxes uw gegevens van derden in het kader van het uitvoeren van werkzaamheden voor u of voor deze derde. Met deze partij zal Outofmyboxes een verwerkersovereenkomst sluiten.

Hoelang wordt uw informatie bewaard?
Uw persoonsgegevens worden zo kort als mogelijk bewaard. Dit is in ieder geval voor zolang dit noodzakelijkerwijze volgt uit verplichtingen op basis van wet – en regelgeving en voor zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld. 

Geautomatiseerde besluitvorming
Outofmyboxes maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Wat zijn uw rechten?
U heeft recht van inzage en correctie van uw persoonsgegevens, dit houdt in dat u Outofmyboxes op elk gewenst moment kunt verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens of om het wijzigen, aanvullen of verwijderen ervan.

Daarnaast kunt u Outofmyboxes verzoeken om de persoonsgegevens die zij over u verwerkt te beperken en/of om uw persoonsgegevens over te dragen (dataportabiliteit).

Ook heeft u recht op bezwaar over de wijze waarop Outofmyboxes met uw persoonsgegevens omgaat, alsmede kunt u uw bezwaar kenbaar maken ingeval u geen informatie van Outofmyboxes wenst te ontvangen over haar dienstverlening of overige activiteiten. U kunt hiertoe uw klacht kenbaar maken aan Outofmyboxes. U heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mocht u overgaan tot het intrekken van uw toestemming om bepaalde gegevens te verwerken, dan is het mogelijk dat Outofmyboxes u geen deugdelijke en/of volledige dienstverlening meer kan bieden. Mocht Outofmyboxes om deze reden niet kunnen voldoen aan haar verplichtingen op basis van een mogelijke overeenkomst tussen u en Outofmyboxes, en is de intrekking van uw toestemming daarvan de oorzaak, dan is dit gebrek in de nakoming niet aan Outofmyboxes toe te rekenen.

Cookieverklaring
Outofmyboxes maakt op haar website gebruik van de volgende cookies:

Functionele cookies
Het doel van deze cookies is om de website in goede orde te laten functioneren voor u als bezoeker en de website aan uw voorkeuren aan te kunnen passen. Deze cookies houden gegevens bij zoals taalvoorkeuren of door u ingevulde gegevens.

Analytische cookies
Het doel van deze cookies is om het bezoek aan onze website te kunnen analyseren middels statistieken. Deze cookies houden gegevens bij zoals het aantal bezoekers, het tijdstip en tijdsduur van bezoeken of op welke pagina bijvoorbeeld het meeste wordt geklikt.

Cookies verlopen na een bepaalde periode automatisch en verwerken dan geen gegevens meer van uw websitebezoek. Wilt u precies weten welke cookies er worden gebruikt en hoe lang deze worden bewaard, dan kunt u contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke via de contactgegevens onderaan de Privacyverklaring. U kunt te allen tijde uw cookie-instellingen aanpassen, cookies blokkeren of deze verwijderen. Tot slot is deze cookieverklaring is niet van toepassing op websites van externe partijen waar Outofmyboxes via haar website naar verwijst of benoemt. Outofmyboxes is niet verantwoordelijk voor de manier waarop externe partijen omgaan met je persoonsgegevens.

Bij vragen, opmerkingen en klachten
Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot deze privacyverklaring of de manier waarop Outofmyboxes uw persoonsgegevens registreert, gebruikt of verwerkt wordt u verzocht  contact op te nemen met Outofmyboxes via de op deze website gepubliceerde contactgegevens.

Contact
info@outofmyboxes.com
+31 (0) 6 20 60 37 05 

Aanpassingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan tussentijds worden aangepast, het meest actuele privacy statement is te allen tijde via deze website te raadplegen.

MEER WETEN?

INFORMATIE

DIENSTEN


Facebook-f


Linkedin


Instagram

Deze website is ontwikkeld door Designed By C

Open WhatsApp
🍴 Hi! Kan ik je helpen?
🍴 Hi, mijn naam is Michelle! Ik help je graag met al je vragen.