Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de onderneming handelend onder de naam “Outofmyboxes”,  gevestigd te te W.F. Hermansstraat 127, 2025 ES Haarlem, KvK 81492723, BTW-ID: NL003569941B11  (hierna te noemen “Outofmyboxes”) en een derde partij (hierna te noemen “Afnemer” waarop Outofmyboxes deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Outofmyboxes, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken door Outofmyboxes. In het bijzonder zal Outofmyboxes voor de uitvoering beroep doen op een Cateraar.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Afnemer, indien deze een organisatie betreft, wordt van de hand gewezen tenzij Outofmyboxes hier uitdrukkelijk schriftelijk mee akkoord gaat.

1.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Outofmyboxes en de Afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.5 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar aard en strekking van deze bepalingen.

1.6 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar aard en strekking van deze algemene voorwaarden.

1.7 Indien Outofmyboxes niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, oftewel uit coulance van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken ten voordele van de Afnemer, blijven deze onverminderd van toepassing. Outofmyboxes behoudt het recht om in andere gevallen naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2. Offertes en aanbiedingen

2.1 De overeenkomst komt eerst tot stand na aanvaarding van de aanbieding of offerte uitgebracht door Outofmyboxes aan Afnemer.

2.2 Alle offertes en aanbiedingen van Outofmyboxes worden geacht vrijblijvend te zijn uitgebracht tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.

2.3 Outofmyboxes kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.4 Gepubliceerde prijzen op de website of ander medium van Outofmyboxes zijn, tenzij anders vermeld, exclusief bezorg- of verzendkosten. Indien dergelijke kosten zullen worden berekend zal dit tijdig voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld.

2.5 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

2.6 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Outofmyboxes daaraan niet gebonden aangezien dit wordt gezien als afwijzing van de offerte en het doen van een nieuw aanbod. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Outofmyboxes hier uitdrukkelijk mee akkoord gaat.

2.7 Een samengestelde prijsopgave verplicht Outofmyboxes niet tot het verrichten van een gedeelte van de overeengekomen prestatie tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.8 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3. Uitvoering

Aanbetaling & uitvoeringstermijn

3.1 Na aanvaarding zal Outofmyboxes in de volgende gevallen een aanbetaling in rekening brengen:

Totaalbedrag van €1.000,- of hoger Aanbetaling 25%
Totaalbedrag van €5.000,- of hoger Aanbetaling 50%
Totaalbedrag van €10.000,- of hoger Aanbetaling 75%

3.2 De uitvoeringstermijn vangt eerst aan nadat een eventuele aanbetaling door Opdrachtgever voldaan is. Vertragingen in de uitvoering veroorzaakt door het uitblijven van een dergelijke betaling zijn niet aan Outofmyboxes toe te rekenen.

3.3 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit slechts een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen, of indien dit onomstotelijk volgt uit de aard van de te leveren diensten of zaken.

3.4 De Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Outofmyboxes aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Outofmyboxes worden verstrekt.

3.5 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Outofmyboxes zijn verstrekt, heeft Outofmyboxes het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Afnemer in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Afnemer de gegevens aan Outofmyboxes ter beschikking heeft gesteld.

Wijzigingen

3.6 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

3.7 Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Afnemer, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. De Afnemer aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

3.8 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd dan wel aangevuld dan is Outofmyboxes gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat de Afnemer akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Outofmyboxes op en is voor de Afnemer geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

3.9 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Outofmyboxes een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

Materialen & logistiek

3.10 Outofmyboxes betrekt bij de uitvoering een Cateraar. In geval de Cateraar werkzaamheden op locatie van de Afnemer dient te verrichten, zal Outofmyboxes met Afnemer in overleg treden over het eventuele gebruik van de aanwezige faciliteiten. Als uitgangspunt zal Cateraar diens eigen apparatuur op locatie opstellen.

3.11 Na afloop zal de Cateraar diens apparatuur binnen 48 uur op de locatie ophalen. Afnemer wordt verzocht de apparatuur op een daarvoor geschikte plaats op te stellen. Verloren of defecte apparatuur wordt aan Afnemer in rekening gebracht tegen de vervangingswaarde.

3.12 Ingeval een bestelling zal worden geleverd door middel van reguliere pakketpost en een verzending wordt geretourneerd aan de afzender ten gevolge van reden die aan de ontvanger te wijten is, zullen de verzendkosten als onkosten in rekening worden gebracht bij de Afnemer. Hieronder wordt begrepen, maar is niet beperkt tot:

  • opgave van een foutief of incompleet verzendadres
  • geen in ontvangstname na meerdere malen aanbieden
  • het niet ophalen van een pakket bij een postNL afhaalpunt binnen de daartoe gestelde termijn

4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging

4.1 Outofmyboxes is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden:

    • indien de Afnemer de hem toekomende verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt
    • na het sluiten van de overeenkomst Outofmyboxes ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Afnemer de verplichtingen niet zal nakomen
    • indien de Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is
    • indien door de vertraging aan de zijde van de Afnemer niet langer van Outofmyboxes kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
    • indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Outofmyboxes kan worden gevergd.

4.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Outofmyboxes op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien Outofmyboxes de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt Outofmyboxes haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4.3 Indien Outofmyboxes tot opschorting of (gedeeltelijke) ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

4.4 Indien de (gedeeltelijke) ontbinding aan de Afnemer toerekenbaar is, is Outofmyboxes gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

4.5 Indien de Afnemer zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming (gedeeltelijke) ontbinding rechtvaardigt, dan is Outofmyboxes gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

4.6 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Outofmyboxes, zal Outofmyboxes in overleg met de Afnemer zorgdragen voor overdracht van nog te volbrengen verplichtingen aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Afnemer toerekenbaar is. Indien de overdracht voor Outofmyboxes extra kosten met zich meebrengt, dan kunnen deze aan de Afnemer in rekening worden gebracht. De Afnemer is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Outofmyboxes anders aangeeft.

4.7 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de Afnemer, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Afnemer niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Outofmyboxes vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Outofmyboxes op de Afnemer zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

4.8 Indien de Afnemer krachtens de daartoe geldende wettelijke voorschriften over zou gaan tot (gedeeltelijke) ontbinding of tussentijdse opzegging behoudt Outofmyboxes aanspraak op nakoming voor dat deel van de verplichtingen van Afnemer die verbonden zijn aan een bepaalde prestatie van Outofmyboxes welke door Outofmyboxes reeds is nagekomen alsmede zullen de daartoe gemaakte kosten aan Afnemer in rekening worden gebracht.

5. Annulering, restitutie & klachten

5.1 Afnemer maakt geen aanspraak op restitutie van een eventuele aanbetaling c.q. vooruitbetaling, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

5.2 Daarvan afwijkend kan Outofmyboxes voorzien in de hiernavolgende restitutie mogelijkheden:

   • Bestellingen of opdrachten welke een totaalbedrag belopen van €250,00 of minder kunnen worden geannuleerd tot 48 uur voor de gevraagde leveringsdatum.
   • Bestellingen of opdrachten welke een totaalbedrag belopen van meer dan €250,00 kunnen worden geannuleerd tot 72 uur voor de gevraagde leveringsdatum.
   • Een event kan worden geannuleerd met inachtneming van een opzegtermijn van 10 werkdagen.

Bij annulering buiten deze gestelde termijnen kunnen eventuele gemaakte onkosten aan de Eindklant in rekening worden gebracht. Bij annuleren van een event met een totaalbedrag ad €10.000,- of hoger zal ongeacht de termijn voor annulering een onkostenvergoeding in rekening worden gebracht ter hoogte van 50% van het totaalbedrag.

5.3 Klachten kunnen per e-mail of telefonisch aan Outofmyboxes kenbaar worden gemaakt. Outofmyboxes zal zich tot het uiterste inspannen om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Het indienen van een klacht ontslaat Afnemer niet van diens betalingsverplichting.

6. Overmacht

6.1 Outofmyboxes is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Afnemer indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

6.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Outofmyboxes geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Outofmyboxes niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Daaronder wordt in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot:

   • Werkstakingen in het bedrijf van Outofmyboxes of van derden
   • Het geheel of gedeeltelijk uitvallen door welke oorzaak dan ook der installaties benodigd voor de uitvoering van een overeenkomst dan wel iedere storing in de geregelde productie
   • Belemmerende overheidsbepalingen en verzoeken
   • Weersomstandigheden, onlusten, brand of ongevallen
   • Storingen in de geregeld aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water en energieleveringen, transportbelemmeringen
   • Als ook iedere andere niet tot de normale handelsrisico’s te rekenen gebeurtenissen

6.3 Voor zover Outofmyboxes ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en indien aan dit gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Outofmyboxes gerechtigd om dit gedeelte separaat te factureren.

7. Betaling en incassokosten

7.1 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Outofmyboxes aan te geven wijze, in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Outofmyboxes

7.2 Indien de Afnemer, welke geen natuurlijk persoon is, in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Afnemer van rechtswege in verzuim. De Afnemer is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Voorts worden er, indien de betaling binnen 30 dagen na de vervaldatum van de factuur niet is voldaan, aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze belopen 3% van het in rekening gebrachte bedrag.

7.3 Het verzuim van de Afnemer die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (consument), treedt in nadat hij is aangemaand tot betaling binnen veertien dagen na de dag van aanmaning en betaling uitblijft. In de aanmaning wordt eveneens aangegeven wat de gevolgen van het uitblijven van betaling zijn. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.

7.4 Outofmyboxes heeft het recht de door Afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

7.5 De Afnemer die geen consument is, is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Outofmyboxes verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Afnemer die consument is, is slechts gerechtigd tot verrekening op basis van uit wet- of regelgeving toekomende bevoegdheid tot verrekening.

7.6 Indien de Afnemer in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Afnemer.

7.7 De werkelijke gemaakte buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening komen in aanmerking voor vergoeding indien deze redelijkerwijs noodzakelijk waren en de Afnemer geen natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (zakelijke afnemer).

7.8 De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Afnemer worden verhaald. De Afnemer is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

8. Aansprakelijkheid en schade

8.1 Indien Outofmyboxes aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

8.2 Outofmyboxes is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Outofmyboxes is uitgegaan van door of namens de Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Hieronder wordt tevens verstaan, maar is niet beperkt tot:

   • Een correcte opgave van aantallen en tijdig doorgeven van mutaties door Afnemer
   • Een correcte inventarisatie en opgave van voedselallergieën door Afnemer

8.3 Outofmyboxes werkt uitsluitend met cateraars welke volgens de eisen van de NVWA opereren. Voedingsmiddelen kunnen desondanks mogelijk (minuscule) sporen bevatten van andere voedingsmiddelen die in dezelfde faciliteit/productieomgeving worden verwerkt. Outofmyboxes kan deze mogelijkheid niet uitsluiten. In geval er toch een allergische reactie optreedt door consumptie van producten komt aan Outofmyboxes noch de Cateraar verantwoordelijkheid c.q. aansprakelijkheid toe.

8.4 De aansprakelijkheid van Outofmyboxes is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar.

8.5 Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de totale aansprakelijkheid van Outofmyboxes jegens een afnemer beperkt tot het door Outofmyboxes in verband met de betreffende overeenkomst in rekening gebrachte honorarium, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

8.6 Outofmyboxes is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

8.7 Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Outofmyboxes aan de overeenkomst te laten beantwoorden voor zoveel deze aan Outofmyboxes toegerekend kunnen worden, en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Outofmyboxes is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

8.8 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Outofmyboxes of onder haar verantwoordelijkheid vallende ondergeschikten.

8.9 De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet in geval Afnemer een natuurlijk persoon (consument) is en voor zover er sprake is van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding van Outofmyboxes.

8.10 Indien de Afnemer in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Outofmyboxes gehouden is, dan is de Afnemer aansprakelijk voor de schade aan de zijde van Outofmyboxes daardoor ontstaan.

9 Intellectuele eigendom en geheimhouding

9.1 Outofmyboxes behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en/of overige wet- en regelgeving omtrent intellectuele eigendom. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Outofmyboxes zullen door de Afnemer geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd.

9.2 Outofmyboxes is gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij van Afnemer of uit andere bron hebben verkregen, onverschillig of deze van schriftelijke of mondelinge aard is en van wie ook afkomstig. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

9.3 Persoonsgegevens zullen worden verwerkt conform de op de website van Outofmyboxes gepubliceerde privacyverklaring.

10 Toepasselijk recht en geschillen

10.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Outofmyboxes partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

10.2 De rechter in de vestigingsplaats van Outofmyboxes is bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Outofmyboxes het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

10.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Open WhatsApp
🍴 Hi! Kan ik je helpen?
🍴 Hi, mijn naam is Michelle! Ik help je graag met al je vragen.